• statut

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
 1. STOWARZYSZENIE KLASY TANGO, zwane dalej SKT jest dobrowolnym stowarzyszeniem osób zainteresowanych uczestnictwem w działalności sportowej i rekreacyjnej w dziedzinie sportów wodnych.
 2. SKT działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.
§ 2
 1. Terenem działalności SKT jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest m.st. Warszawa.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3
 1. SKT jest wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej.
§ 4
 1. SKT opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków.
 2. SKT do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§ 5
 1. SKT może być członkiem sportowych organizacji, stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
§ 6
 1. SKT posługuje się pieczęcią z napisem Stowarzyszenie Klasy Tango.
 2. Za zasługi dla SKT mogą być przyznawane godności, odznaki honorowe oraz inne wyróżnienia.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 7
Celem SKT jest:
 1. uprawianie i rozwój żeglarstwa jachtów klasy Tango,
 2. integrowanie środowiska żeglarskiego,
 3. prowadzenie działalności w zakresie organizacji sportów wodnych i rekreacji,
 4. popieranie i promocja wszystkich dziedzin działalności żeglarskiej, w tym rozwoju techniki jachtowej,
§ 8
SKT realizuje swoje cele poprzez:
 1. reprezentowanie interesów członków SKT wobec Polskiego Związku Żeglarskiego, Krajowych i Międzynarodowych Organizacji,
 2. organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
 3. opracowanie przepisów Klasy Tango,
 4. opracowywanie Kalendarza Regat Jachtów Klasy Tango oraz współpracę z organizatorami regat w zakresie umożliwienia członkom SKT wzięcia udziału w regatach jachtów klasy Tango,
 5. współpracę z organizacjami oraz osobami fizycznymi działającymi w zakresie objętym celami SKT,
 6. współpraca ze środowiskami żeglarskimi w kraju i zagranicą,
 7. prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej,
 8. rozpowszechnienie informacji o działalności SKT.
 9. oddziaływanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zachowania bezpieczeństwa na szlakach wodnych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9
SKT tworzą członkowie:
 1. zwyczajni,
 2. honorowi,
 3. wspierający.
§ 10
 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna; z tym, że osoba, która nie ukończyła 18-tego roku życia za zgodą rodziców lub opiekunów wyrażoną na piśmie.
 2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd SKT na podstawie pisemnej deklaracji, zawierającej zobowiązanie się do przestrzegania statutu SKT oraz jego regulaminów wewnętrznych i uchwał władz SKT a także rekomendację dwóch członków wprowadzających.
 3. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. uczestniczenia w walnych zebraniach członków SKT z czynnym i biernym prawem wyborczym oraz prawem głosowania uchwał; czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo głosowania uchwał nie przysługuje członkom zwyczajnym, którzy nie ukończyli 16-tego roku życia,
  2. korzystania z urządzeń i sprzętu SKT, na warunkach określonych przez władze SKT,
  3. brania udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez SKT,
  4. korzystania z wszystkich ulg i świadczeń przysługujących lub uzyskanych przez SKT, na warunkach określonych przez władze SKT,
  5. noszenie odznaki SKT oraz używania jej na jednostkach pływających.
 4. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  1. przestrzegać postanowień niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz SKT,
  2. brać czynny udział w działalności SKT,
  3. opłacać w ustalonych terminach składki członkowskie i inne zobowiązania wobec SKT,
  4. godnie reprezentować SKT oraz dbać o jego dobre imię,
  5. chronić własność SKT.
 5. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
  1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi SKT, po uprzednim uregulowaniu swych zobowiązań wobec SKT,
  2. skreślenia z listy członków za zaleganie ze składkami lub opłatami przez okres jednego roku - uchwałą Zarządu SKT,
  3. skreślenia z listy członków za działanie na szkodę SKT - uchwałą Zarządu SKT.
 6. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków SKT w ciągu 30 dni, licząc od daty otrzymania uchwały.
§ 11
 1. Członkiem honorowym może zostać osoba, która wniosła szczególne zasługi dla rozwoju SKT i żeglarstwa.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków SKT na wniosek Zarządu SKT.
 3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.
 4. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie Członków SKT na wniosek Zarządu SKT.
§ 12
 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna wspierająca działalność SKT.
 2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd SKT.
 3. Członek wspierający ma prawo udziału z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków SKT, na zasadach ustalonych przez Zarząd SKT.
 4. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
  1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi SKT,
  2. skreślenie na podstawie uchwały Zarządu SKT, w przypadku nie wywiązywania się z zobowiązań wymienionych w ust. 1 § 12.

Rozdział IV

Władze SKT

§ 13
Władzami SKT są:
 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
§ 14
 1. Kadencja władz trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Do podejmowania przez władze SKT prawomocnych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy uprawnionych członków, przy czym Walne Zebranie Członków podejmuje prawomocne uchwały w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków, zaś w drugim terminie wyznaczonym w zawiadomieniu, uchwały są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
 3. Uchwały władz są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 4. Postanowienia ust. 2 i 3 § 14 nie obowiązują w sprawach dotyczących zmiany statutu i rozwiązania się SKT.
§ 15
 1. Najwyższą władzą SKT jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział - z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi.
 4. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział - z głosem doradczym - przedstawiciele członków wspierających i goście.
§ 16
 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKT jest zwoływane przez Zarząd SKT, corocznie w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, jako sprawozdawcze, a jako sprawozdawczo-wyborcze raz na dwa lata.
 2. Zarząd SKT zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed datą Walnego Zebrania Członków.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. uchwalanie kierunków działania SKT,
  2. ocena działalności SKT i jego władz,
  3. przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  4. udzielanie absolutorium Zarządowi SKT na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. wybór władz: Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. rozpatrywanie i uchwalanie wniosków przedstawionych przez władze SKT, bądź przez jego członków,
  7. ustalanie ostatecznej interpretacji statutu i regulaminów SKT,
  8. ustalanie wpisowego i wysokości składek członkowskich,
  9. nabywanie lub zbywanie majątku nieruchomego,
  10. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
  11. uchylanie uchwał Zarządu SKT,
  12. podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu SKT,
  13. uchwalanie regulaminów Walnego Zebrania Członków, pracy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej SKT,
  14. podejmowanie uchwał w sprawach, co do których statut nie określa kompetencji władz.
§ 17
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z inicjatywy własnej, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/3 liczby członków, wg trybu z § 16 ust. 2.
 2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinien być złożony na piśmie i zawierać proponowany porządek obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane najpóźniej w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku.
 4. Tematem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą być tylko te sprawy, dla których zostało ono zwołane, a w razie częściowego lub całkowitego ustąpienia władz SKT, również i wybory uzupełniające.
§ 18
 1. W skład Zarządu SKT wchodzą: Prezes i 4 członków.
 2. Walne Zebranie Członków dokonuje bezpośredniego wyboru Prezesa.
 3. Zarząd na wniosek Prezesa wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
 5. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, za wyjątkiem urzędującego członka Zarządu, jeżeli będzie istniała taka konieczność.
 6. Prezes SKT:
  1. przewodniczy pracom Zarządu,
  2. reprezentuje SKT na zewnątrz.
 7. Do zakresu działania Zarządu SKT należy:
  1. kierowanie działalnością oraz zarządzanie majątkiem i funduszami SKT,
  2. prowadzenie spraw finansowych i organizacyjnych SKT,
  3. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności SKT,
  4. realizacja uchwał i wniosków Walnego Zebrania Członków,
  5. zakup i zbywanie ruchomości,
  6. ustalanie regulaminów wewnętrznych,
  7. przyjmowanie i skreślanie członków,
  8. występowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie członkostwa honorowego SKT,
  9. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia SKT do innych organizacji i stowarzyszeń,
  10. powoływanie stałych lub doraźnych Komisji oraz organów doradczych i uchwalanie ich regulaminów,
  11. rozstrzyganie sporów w SKT.
§ 19
 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przezeń członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu SKT z głosem doradczym.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. coroczna kontrola działalności merytorycznej i finansowej Zarządu w zakresie zgodności jego działania z przepisami prawa, statutem SKT, uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz celowości i gospodarności,
  2. składanie sprawozdań na Walne Zebranie Członków i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu SKT.
§ 20
 1. W przypadku rezygnacji, niemożliwości pełnienia funkcji, odwołania lub zawieszenia w okresie kadencji członka wybranej władzy, na jego miejsce wchodzi następny kandydat z listy wyborczej w kolejności uzyskanej liczby głosów.
 2. W przypadku, gdy w okresie kadencji ustąpi z Zarządu SKT więcej niż połowa jego członków lub ustąpi prezes powinno się odbyć niezwłocznie zwołane, zgodnie z zasadami przedstawionymi w § 17 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków celem dokonania wyborów uzupełniających.

Rozdział V

Majątek SKT

§ 21
 1. Majątek SKT powstaje z:
  1. wpisowego i składek członkowskich,
  2. nie pochodzących z działalności gospodarczej dochodów z majątku SKT,
  3. darowizn, spadków, zapisów i dotacji,
  4. wpływów z działalności statutowej.
 2. Majątek SKT służy do realizacji celów statutowych.
§ 22
 1. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu SKT uprawnieni są odpowiednio Prezes działający z innym członkiem Zarządu lub inne osoby działające na mocy pisemnego pełnomocnictwa udzielonego zgodnie z zasadami reprezentacji.
 2. Do składania oświadczeń woli w sprawach wymienionych w ust. 1 wymagane jest łączne działanie dwóch upoważnionych do tego osób.
 3. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu funduszami i majątkiem SKT wymagana jest uchwała Walnego Zebrania Członków SKT podjęta zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tego organu.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie SKT

§ 23
 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 2. Uchwały zapadają większością 2/3 liczby głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
 3. Zmiana statutu powinna być umieszczona w porządku obrad Walnego Zebrania Członków, a projektowane zmiany powinny być podane do wiadomości członków nie później niż na 14 dni przed Walnym Zebraniem Członków.
§ 24
 1. Uchwałę o rozwiązaniu się podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu się SKT określa cel, na jaki przeznacza się jego majątek.
 3. Likwidator po zakończeniu prac, występuje do organu ewidencyjnego z wnioskiem o skreślenie SKT z ewidencji.